Regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.auw.edu.pl, zwanego dalej Sklepem, jest Przemysław Świderski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem: 06-400 Ciechanów ul. Sońska 52a, NIP: 566-184-61-62, REGON 147438165, adres poczty elektronicznej akademia@auw.edu.pl
2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

II. Zamówienia i warunki realizacji

1. Składając zamówienie Klient, zwany dalej także Kupującym, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów i usług z właścicielem Sklepu Internetowego.
2. Do złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie konta w Sklepie.
3. Zamówienia w Sklepie mogą być składane poprzez wybór na stronie właściwego produktu lub usługi i dodanie go do koszyka, a następnie złożenie zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wymaganych przez formularz zamówieniowy, koniecznych do identyfikuji Kupującego takich jak: imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą jego złożenie, w przypadku jej nie otrzymania zamówienie nie zostało poprawnie złożone lub mogło nie zostać przyjęte przez Sklep do realizacji.
7. Wprowadzanie zmian do zamówienia lub jego wycofanie jest możliwe poprzez telefoniczny kontakt pod numerem: 0-22 211 88 22 lub e-mailem pod adresem akademia@auw.edu.pl

III. Dostawa i czas realizacji zamówień

1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl lub PayPal zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu. W przypadku wyboru przez Klienta innego sposobu płatności, zamówienia są realizowane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub usługi oraz opóźnienie w dostarczeniu zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu e-mail.

IV. Płatność

1. Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.auw.edu.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy formy płatności.
3. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności za zamówione produkty: płatność elektroniczna za pośrednictwem Dotpay.pl, PayPal, lub przelewy tradycyjny.

V. Reklamacje

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedanych produktów i usług w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.
2. Zawiadomienia o niezgodności produktu z umową sprzedaży należy dokonać n adres: akademia@auw.edu.pl
3. Sklep w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.
4. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sklep oświadcza, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem, przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Kodeksu cywilnego, a także innych przepisów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14-stu dni od daty doręczenia produktu.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: akademia@auw.edu.pl
3. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu – przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpi od umowy, zwrócić produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem produktu na adres: ul. Sońska 52a, 06-400 Ciechanów.

VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Facebook